انسان ، طبیعت ، تکنولوژی

یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

تاجر و باغ زیبا

در دست یابی به توسعه پایدار وفن آوری در باغسازی و کشاورزی با برگشت به طبیعت این میراث طبیعی فرهنگی و حفظ وحدت در تمامی جنبه های اجتماعی _ اقتصادی _ سیاسی و اقلیمی با اتکاء بر جهان بینی عرفانی _ اسلامی در پرتو رد یابی حقیقت جوهره بینش اسلامی به ارزشهای معنوی طبیعت (تکنولوژی طبیعت) در ساخت و بهره برداری معقول از فن آوری روز در جهت حفظ نظام ارزشهای مادی و معنوی و روشهای سنتی کشاورزی و باغداری با هویت فرهنگی ایرانی در معماری و طراحی شهری در پاسخ به بقاء و پالایش محیط زیست بشری . بانگاهی اجمالی به بحران زیست محیطی و رفع تنگناهای ایجاد شده جهت تعادل بخشیدن به حیات انسانها می توان به راه حلهایی مختلف در نحوه برخورد تعاملی و همسویی انسان با طبیعت و تکنولوژی در سایه پدیده باغسازی ایرانی نزدیک شدن به ایده آرمانشهر قرآنی نه تسلط و تجانس تحمیلی تکنولوژی بر طبیعت ( جنگل زدایی _ نابودی مراتع با ناهماهنگی های رفتاری ) با انسان و فرهنگ دست یافت .از نیرو باید با تفکری نو در تغییر جهت اقتصاد _ کاربری شهر ایرانی در سده اخیر به سمت عمران و آبادانی مبادلات اقتصاد سنتی _ تولید و عرضه محصولات کشاورزی با حمایت از موجودیت گستره منابع فضای سبز به نوع پیوند و وسعت باغها و مراتع کشاورزی توجه داشت. دراین راستا با تعاملی در شهرسازی گذشته و حال و آینده کشور در چهار چوب نظام ، کالبد ، عملکرد اهداف در دو محور اصلی مورد بحث قرار گرفت :

محور اول : رابطه کالبد و عملکرد ، به بررسی بازتابهای فضای کالبد شهر ، شیوه های موزون کاربری تکنولوژی منابع طبیعی در بهره گیری از ظرفیتهای پتانسیل منطقه تهران در باغسازی و کشاورزی و شناسایی و شناساندن در ریشه یابی ( ارزیابی ) چگونگیهای شکل گیری بحران زیست محیطی و جدائی انسان از طبیعت در گذشته و حال .

محور دوم : ساماندهی به بحران زیست محیطی ، تفکری نو در ترویج توسعه پایدار متکی بر اقتصاد نوین و رسیدن به خودکفائی تولیدات کشاورزی و باغی و بهینه سازی نظام بهره برداری از زمین و اراضی حاصلخیز با احیاء و بهره گیری از نظام پاک ارزشهای گیاهان باغی و منابع طبیعی ( تکنولوژی منابع طبیعی ) و پتانسیل نهفته در آن و برقراری ارتباط مجدد انسان و طبیعت .

پیشینه وحدت انسان و طبیعت در باورهای ایرانی

با تأملی در فرهنگ دینی ، آئینی ایران باستان و تأکید آن بر جایگاه کیهانی مقام انسان و طبیعت در نظام هستی از شکل گیری نظام ارزشی باورهای ملی و دینی در خصوص مفاهیم و پدیده های الهی بارزی چون عالم طبیعت ، نیروی زمین ، هوا ، آب ، نیروی رویش و باروری در درخت و گیاه اصلی ترین نیازهای بشری را گواهی می دهد و مرتبط با آن مفهوم نمادین ، نوعی نگاه به عنصر گیاه و آفرینش نیروهای طبیعی و انتقال تأثیر توأمانش بر حیات آیینی و معیشتی انسان را متجلی می سازد.(۱) تا پایه استنباطی باشد بر پیوند و همبستگی و وحدت اسطوره ای میان انسان گرفتار در جهان مادی و فردی که اصل و سرشت الهیش را زیاد برده و با مظهر طبیعت ، درخت و گیاه که قوه و چرخه حیاتند در محل تجلی الهی و نماد همه مراحل زندگی کیهانی ، وحدت بخش مطلق همه عناصر اعم از آسمانی و زمینی و زیر زمینی.(۲) در جوامعی که اساس آنها بر کشاورزی و باغداری استوار بوده حافظ کلیدهای باروری و دروازه های تولد و مرگ و تولد مجدد است در نقش ایزد بانو ماه ، مظهر تجدید حیات جاودانی ، آورنده فصول ، ناظر بر آبهای حیات بخش (آبهای زیر زمین ، چشمه ، قنات و رودخانه و ………… ) رویش از زمین حاصلخیز ، رستاخیز حیات زمین ، درخت کیهانی ، حافظ آبهای حیات ، محافظ و نگاهدارنده خاک در مزارع و روستاها از سیل ، مظهر پیوند حیاتی ایزد بانو زمین و آبها . از بعد بقایای منابع اطلاعات فرهنگی فعال ، مراسم آیینی با اعتبار کیهانی ، سنتی مشترک بین ایران باستان و بین النهرین به آغاز بهار ( فروردین پشت ) ، آغاز پاییز (مهرگان) اشاره شده است و خاستگاه آن در پیشینه تاریخی رفتارهای فرهنگی تعیین شده ، بن مایه و روند استمرار آن در سیطره فرهنگ اساطیری ارائه گردیده ، عنصر فرهنگی و ارزش کارکرد معناییش ، انگیزه ای در پایداریش در کل فرهنگ جامعه خاکی از پیوند مناسبات اجتماعی مستحکم مردمی در عین باززایی درختان و طبیعت در فصل بهار، زمان خروج انسان از عالم خمودگی و پیوستن به طبیعت و فضای زیست بوم و شروع حیات اجتماعی ، اقتصادی در مزرعه و باغ و بوستان را نمایان می سازد . (دارای پیشینه اسطوره و افسانه ای در اوستا _ دانشنامه دین مزدیسنا) . با گرویدن ایرانیان به دین اسلام و رجوع به آیات و احادیث ، قرب منزلت کشاورزی و باغسازی از عمق بیشتری برخوردار گشته و باعث ترویج سنت درختکاری(۳) و به تفسیری رشد و گسترش فضای سبز (جنگل _ باغ بهشتی زمینی) گردید . سنت دیرینه روز سیزده بدر و روی آوردن به فضای باز طبیعت (باغهای خصوصی _ پارکهای داخلی و حومه شهر فضای سبز و سایه درختان ) میثاق دوباره با سبزه و آب حکایت می کند از مرز جدایی و فاصله میان مرحله گذر (نوزایی و آفرینش ) و مرحله پیوستگی و همبستگی انسان و طبیعت و فن آوری باغسازی و باغداری ایرانی.

رابطه پراکندگی پوشش گیاهی با شرایط اقلیمی فلات ایران (۴)

در مسیر شناخت شیوه تولید و ساختار عملکردی اقتصادی اجتماعی کشورمان در مجموعه های شهری و روستایی ابتدا به نقش محتوایی مسائل اقلیمی و اکولوژیکی محیط توجه خواهیم داشت . در تقسیمات اقلیمی جهان ، ایران کشوری گرم و خشک به شمار می رود ولی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ژئومورفولوژیکی و نوع قرار گرفتن کوههاو دریاها و تنوع اقلیمی ، نواحی مختلف آن آب و هوایی بسیار متغیر و متلون دارد . دامنه های خارجی کوههای شمالی و غربی مرطوب و دارای پوشش گیاهی و باغات شبه جنگلی فراوان است در حالی که شیبهای داخلی آنها خشک و فاقد رستنی است . بارندگی در شمال و غرب ایران به مراتب بیشتر از جنوب و شرق آن است ، اقلیم سواحل شمالی و جنوبی به طور کلی متفاوت از یکدیگرند . اقلیم سواحل جنوبی دریای خزر بارانی ، مرطوب و روی هم رفته معتدل است . بارشهای فراوان در نواحی جلگه ای و کناره های دریا در گیلان ، مازندران و گرگان (گلستان ) (به طور متوسط سالانه ۱۵۰۰ میلیمتر ) موجب آن است که جلگه و کوهستانهای مشرف به آن از جنگلها و پوشش گیاهی باغهای شبه جنگلی انبوه برخوردار باشد بعکس نواحی جنوبی و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان دارای اقلیم گرم و مرطوب بوده و کمی بارش موجب شده که پوشش گیاهی نواحی مجاور دریای عمان اندک باشد . قسمت بزرگی از این فلات مرتفع را بیابانها و صحاری و کویرهای بی آب و لم یزرع اشغال کرده است ، کویر مرکزی (کویر نمک) در مرکز و دشت لوت (چاله لوت) در جنوب شرق تقریبا” ۳/۲ مساحات ۲۵۰۰۰۰۰ کیلومتر مربعی آن را اشغال کرده است . بخش سردسیری ایران تقریبا” ۴/۱ کشور را به خود اختصاص داده ، مناطق مرتفع و محصور در کوهستان عبارتند از : کردستان ، آذربایجان ، خراسان ، لرستان ، …………..) . مرفولوژی اصلی فلات ایران و موقعیت قرارگیری سلسله جبال شمال (البرز) و زاگرس غربی و سلسله جبال مرکزی و نیز کوههای ایران شرقی نسبت به اراضی پست داخلی چنان است که این کوهها نه تنها در تعدیل آب و هوای مرکز فلات تأثیر گذار نیستند ، بلکه خود همچون دیواری مرتفع مانع نفوذ آب و رطوبت دریاها به بخشهای مرکزی به شمار می رود . میزان بارندگیها چنان نیست که مناطق مرکزی را سیراب نماید . با توجه به ویژگی اقلیمی مناطق داخلی ایران که قسمت اعظم خاک آن را اراضی وسیع کویری و بیابانها تشکیل می دهد ، کمی بارندگی (بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر در سال) و در نتیجه قلت پوشش گیاهی ، درجه حرارت بالا در روز و فصل گرم ، برودت شدید در شب و فصل سرد ، اختلاف دما در شب و روز . در چنین شرایط سخت زیستی ایرانیان ساکن مناطق گرم و خشک ناگزیر بودند تا فکر و ذهن خود را معطوف به ایجاد شرایط و لوازمی جهت مقابله با آفات و مشکلات طبیعی کنند در این میان انواع روش های آب رسانی به طرق مختلف همچون کار ریز و قنات و چاه ، احداث آب بندها همگی از مبارزه بی امان ساکنین این مناطق حکایت می کند . (همچنین در دره رود اردن نیز از این روش بهره گرفته شده).

تأثیر اقلیم و عوامل طبیعی در شکل گیری کالبدی و نظام ارتباطی مجتمعهای زیستی و باغ

ـ شهرهای ایرانی نقش طبیعت در مکان یابی صحیح در معماری و باغسازی ایرانی (۵)

مهمترین عوامل تعیین کننده در انتخاب مکان ، محیط زیستگاه شهری ، عوامل طبیعی و اقلیمی است که عبارتند از : زمین ـ آب ـ هوا ـ خاک . بی گمان طبیعت ـ محیط و اقلیم در چگونگی شکل گیری کالبد شهرها و بناها و شیوه های گوناگون با هدف ایجاد محیط زیست مطلوب برای انسان نقش تعیین کننده دارد . تنوع ویژگیهای محیطی در مقیاس محل استقرار عامل مهم و مؤثر در کثرت شکل و هویت خاص هر یک از آبادیها محسوب می شود . فضای سبز باغات اطراف شهرها را میتوان مجموعه فالیتهای انسانی تلاشمند برای راحت زیستن در اقلیم خشن و گرم و خشک کویری قلمداد کرد.در واقع رابطه ساختاری میان باغ و شهر را میتوان به مثابه کارگاه طرح اندازی شهر تلقی نمود. مکانیابی صحیح از نخستین الویتهای هر اقدام معمارانه به شمار میرود ، توجه به اقلیم محیط، نوع قرار گیری و فراز و نشیب (توپوگرافی) ، دوری و نزدیکی به آب ، توجه به مرغوبیت خاک از لحاظ کشاورزی و باغداری و بالاخره جهت وزش بادها ، ضریب ایمنی ، از جمله نکات و مسائلی هستند که از قدیم الایام مطمح نظر انسان برای انتخاب مکان زیست و بنیانهای معمارانه بوده است . در مکانیابی خود طبیعت و محیط راهنمای معمار است . تغییر اقلیم و دگرگونیهای جوی بزرگترین آفت شهرها و آبادیهاست . از جمله شهرهای بزرگ و آباد باستانی که به علت تغییر شرایط اقلیم زیست محیطی به کلی ویران و متروکه گردیده ، شهر سوخته زابل(۶) را می توان مثال زد که در فاصله سالهای ۳۲۰۰ تا ۲۱۰۰ پیش از میلاد به دلیل تغییر مسیر رودخانه هیرمند و تغییر اقلیم در آخر سده هزار سوم پیش از میلاد به شهری ویران و سوخته بدل گردید . از سویی نیز شهرهایی را سراغ داریم با الگوهای مطلوب شهرسازی و استقرارهای انسانی ، سنتی از سکنی گزیدن ، یادآور انتخاب صحیح مکان با ارزشهای فرهنگی ، معنوی ، به عنوان نمونه می توان شهر شوش رامثال زد ، که حدود ۵۰۰۰ سال ابر شهری معمور و آبادان بوده و در حال حاضر نیز به عنوان یک شهر آباد از آن نام برده می شود که بارها تخریب و باز احیاء شده است . علاوه بر مکانیابی درست ، ستایش فن آوری و نحوه گذشتگان در ادغام معماری با طبیعت ، در واحد مناطق روستای ـ شهری با فرهنگ سنتی محقق شده نقش اساسی انسان است، که عامل مهمی در انقیاد به ماشین از طریق نقشه های طرح شده و خلاقیتهای هنریش در ترکیب معماری با طبیعت ، در باغسازی ایرانی مرحله گسترش و تبدیل روستا به شهر را میسر گردانیده بر اساس شناخت و تعبیر قاطع و استوار از اقتصاد و فن شناسی معاصر شیوه بهره برداری از باغ ایرانی را به تصویر می کشد . بهره برداری از پیوند معماری بنا و کاخ با باغداری و باغسازی را جهان اسلام از ایران اقتباس کرده ( باغهای معلق بابل(۷) را به سبک باغات ایرانی احداث نموده ، باغ فین کاشان(۸) ، باغ دولت آباد یزد(۸) ، کاخ باغ گلستان(۹) ، حیاط باغچه خانه های تهران قدیم ، ………) . باغها از جانب مسلمانان حمایت شده و در روند تبادلات فرهنگی ، تداوم معماری باغ ایرانی دوره اسلامی به نقاطی چند چون قندهار ـ افغانستان(۷) ـ هندوستان مورد توجه و الگوبرداری قرار گرفته ( باغ مزار تاج محل(۱۰) در هندوستان نقشه و طرح باغسازی ایرانی به اعتبار شیب و عارضه های طبیعی زمین (پستی و بلندی) نقش میگیرد،و با دیوارهای بلند در پیرامون کوششی در حصار دادن به باغ با اصل شبکه باغچه بندی و کرت بندی با خیابانهایی با محور متقاطع با عملکردی چون ستون فقرات باغ معرفی میشود، پهنه های آب در حوض و استخر و جویها در وسط یا کنار آنها به گونه شریانهای آب رسانی عمل میکندو با درختان زیاد و حالت طبیعی شبه جنگلی پرسایه با عنایت مائده آسمانی آب چشمه، قنات یا رودخانه آبیاری دایر گشته با محیط و عناصر طبیعت پیوندی مطلوب برقرار میسازد). متأسفانه در جها معاصر به دلیل دخالت عوامل و شرایط گوناگون معماری تا حدودی دستخوش بحران و عدم تعادل شده است.(۱۱) در نتیجه با غلبه و تسلط صنعت بر طبیعت ، عدم تداوم فرهنگ طبیعت ، انسان نوعی گسیختگی با نظام ارزشی و جهان بینی را پیشنهاد می کند . ضمنا” در معماری نوین شکل و فرم متناسب با اقلیم ظاهرا” در برابر پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیک تاب مقاومت ندارند بلکه تابع شرایط صنعتی و اقتصادی است.

بازتاب شرایط اقلیمی در تجدید پیمان انسان با محیط زیست شهر تهران

به جهت فرهنگ سازی با در میان گذاشتن اطلاعات با مخاطب خود در حوزه شهر تاریخی تهران با ارزیابی کم و کیف شیوه مدیریت محیط طبیعی ، کاربریهای فضا ، طراحی اکولوژیک محیط و اراضی سبز و بررسی عناصر و منابع طبیعی جهت آگاهی از محدوده ذخایر پتانسیل گیاهی و شناخت فضای سبز و باغها و رابطه معمارانه و شهرسازانه آنها به مثابه عناصر غیرقابل انکار، توجیهی است بر تجدید پیمان با نگاهی بر تاریخ وام دار پیشینه بر جای مانده از عرصه بندی و پراکنش و پوششهای گیاهی باغهای منطقه (گیاه ، درخت ، جنگل) و اهمیت تولیدات کشاورزی و باغداری که مولد انگیزه حیات اجتماعی _ اقتصادی است و همزمان تداوم همبستگی با فضای اکولوژیک را در موضع تهران در زمانهای مختلف تضمین می نماید ، همچون دیگر شهرهای کهن ایران که از راه پیوندها تکیه بر اقتصاد محیط اکولوژیک خود باغ شهر ـ باغ شبه جنگل توانسته اند زندگی خود را ادامه دهند و در رده شهرهای متروک قرار نگیرند.(۱۲) (اصفهان ، قزوین ، نیشابور ، همدان ، گرگان)

شناخت عوامل فرسودگی و تخریب شهر تاریخی تهران

رابطه ساختاری باغ ـ شهرها در زیست محیط تهران تاریخی

مکان نخستین ؛‌هسته مرکزی کلانشهر تهران تا قبل از به پایتختی برگزیدن در داخل کوهپایه (شمیران) در دشت هموار قرار داشته قریه ای مملو از چنار و باغ در شمال و شهر ری بوده است که تا چند سده قبل از مجموعه روستاهای شهر تاریخی ری دوره صفویه بود که در روند شکل گیری توسعه به پیوند باغ، معماری و شهر تاثیراتش بر نیازهای زیست محیطی و یگانگی اش با طبیعت از اهمیت و تاکید ویژه برخوردار بود. تمامی فضای بیرون از حصار شهر (طهماسبی) در آن هنگام دهات ، باغات و مزارع بود.(۱۳) در مسیر دره های البرز و جویبارهایی که از چشمه سارهای درون کوه جریان می یافته ییلاقات تهران، کاخ باغهای سلطنتی و بناهای اعیانی را بنا کردند، از آن جمله می توان از کاخ باغ نیاوران و کاخ باغ سعدآباد، باغ جمشیدیه، باغ صاحبقرانیه،… نام برد و در عرصه دیگر باغهای خیابانی (عمومی ) مملو از چنار در شمال ری واقع شده بود. عرصه توزیع باغ ایرانی درون شهری در مقیاس کوچکترین ، حیاط خانه های بخش قدیمی و زمینهای مسطح خاستگاه تهران عودلاجان، سنگلج و ارگ و چاله میدان و چاله حصار جلوه مینمود.این محله های تهران در زمان صفوی تجدید حیات یافت . از الگوهای باغ ایرانی که از زمان صفویه و زندیه احداث شده می توان از باغ گلستان واقع در میدان ارگ تهران نام برد.باغ دره های نیاوران و سعدآباد واقع در فرونشست ها و تپه ماهورهای طبیعی دشت تهران احداث گردید. پیرامون باغ کاخها با دیوار محصور خصوصیت خلوت مطلوب را به فضای باغ بخشید و باغ را از بافت شهری جای گرفته در آن مجزا ساخته. تقسیم بندی های داخلی با کاشت ردیفی پوشش گیاهی درختان بلند قامت چنار و سایه دار و میوه دار دو سویه طرح کلی باغسازی تحت تاثیر برخی از شیوه های باغ آرایی آزاد غربی را نمایان می سازد. اما در عین حال چند نقطه آن نیز شکل باغ رسمی ایرانی را تداعی می کند. طراحی معماری بوسیله پلی بین واقعیات طبیعی و دنیای خیالی به کیفیت فضا و معنا دار کردن انسان و رهانیدن او از ورطه تک بعدی (مادیگری) یاری رسانده است.(اکنون گسترش شتابان و بی رویه شهر ، موجب تخریب و انهدام فضاهای سبز ، باغات و اراضی باز و ساخته نشده گردیده یک بررسی آماری حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۳۴ شمسی به این طرف ۱۰۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی اصراف تهران و ۲۸۸۰۰ هکتار از اراضی بایر و مرتع در روند گسترش شهر تهران تغییر کاربری یافته و به مسکونی بدل شده است.(۱۴) در واقع بی توجهی به سرانه فعالیت تولیدات اقتصادی ، زراعی و کاربری خاک بوده و معضل کاهش آب و آلودگی آبهای روان شهری ، اضافه بر آن درختان که در بهسازی و حفاظت محیط زیست از آلودگی هوا و آبهای شهری و فرسایش خاک از ضروریات محسوب می شوند(کاربرد آب فاضلاب در رودخانه های شهری و اراضی کشاورزی ).(۱۵)

نتیجه گیری

به طور عام رشد و توسعه شهر تهران قدیم کند و به عنوان موجودیتی با اشتغالات تولید کننده بیشتر متکی بر مصرف فرآوردهای باغی و زراعی بوده که با اقتصاد نوین به میزانی متناسب با فضای نو منطقه باید به عنوان منبع تولید کننده و صادر کننده موجب رونق وضع اقتصادی شهر باشد . کمیت و کیفیت روابط در دوره های پیش و بعد از انقلاب مستقیم با فرسودگی و تغییر شکل شهر و تغییر بهره گیری از فضاهای مجاور شهر ، تجزیه مراتع و باغها و روستاها به شهر موجودیتهایی که بقای زندگی را تضمین می کرده . نسبت به ثروتها و قالب نظام اقتصادی شهر بی توجهی شده . در پدیده توسعه صنعتی ، بحران بی اعتنایی روا داشته انعکاس تغییر شکل فضای کاربری و آنچه در عمل دیده می شود به گونه ای است که به سختی می توان خط مرزی بین شهر و فضای مزروعی بکر ترسیم کرد .در این راستا شناسایی تجارت طرح ریزی شهر ایرانی در ارتباط با نحوه بهره گیری باغ در ساختار شهر و فضاهای شهری می تواند نقش ارزنده ای را برای بازسازی و مرمت و توسعه این شهرها ایفا نماید. در کشوری مانند ایران که از لحاظ اقلیمی در نوار خشک جغرافیایی واقع شده و طبعا” تکوین و تکامل طبیعت در آن به کندی صورت می گیرد حفظ و حمایت آب و خاک و منابع طبیعی دیگر مانند باغ و جنگل و مرتع از وظایف و فرائض ملی هر فرد ایرانی به شمار می آید . شهر تهران از جمله معدود پایتخت هایی است که فاقد یک سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری می باشد و فاضلاب بدون تصفیه به کانالهای روباز در پاره ای از نقاط (جنوب تهران) تخلیه می گردد . افزایش جمعیت شهر تهران و نفوذ پذیری لایه های زمین و جذب آب و زباله های شهری ، همچنین بالا رفتن مصرف آب در این شهر ، کاهش آب بخش کشاورزی در اراضی جنوبی شهر را باعث گردیده است که روان آبهای شهری پس از گذر از مناطق مختلف شهر و آلوده شدن به مواد شیمیایی و میکربی در پایین دست به ناچار به مصرف کشاورزی برسد و مشکلی بر مشکلات بهداشتی شهروندان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی اضافه نماید . با توجه به ساختار زیستگاهها (کشتزار ، مراتع ، باغ شهر و جنگلها) و رتبه بندی آثار ملی ، بوم و محیط زیست و گونه های مختلف پوشش گیاهی در کاهش آلودگی و نحوه اداره آنها با مدیریت یکپارچه بر مبنای تفکرات توسعه اجتماعی اقتصادی با بهره برداری معقول از آب و خاک و گیاه در راستای حفاظت از محیط زیست و بازسازی و مرمت و توسعه شهرها در ارتباط با نحوه بهره گیری از باغ در ساختار شهر و فضاهای شهری در دراز مدت می توان با اتکاء به ظرفیت منابع کشور در جهت تجدید حیات فرهنگ باغسازی و کاربری بهینه و هدایت محورهای توسعه شهری در هماهنگ زیستن با طبیعت ، تعامل بین انسان و طبیعت رابطه ساختاری میان معماری باغ و شهر را به کمک تکنولوژی نوین دوباره برقرار نمود و این چیزی نیست جز احترام گذاشتن به طبیعت و نه تسلط بر آن.

بیان مشکلات و ارائه راهکارها

* بی توجهی به آب و هوا و جغرافیای منطقه در عملیات شهرسازی پیامد خطرناک رشد جمعیت و آلودگیهای زیست محیطی آب و خاک را به همراه دارد . * توسعه کالبد فیزیکی شهر و توزیع ناکار آمد زمین و کاربری نامشروع زمین، پایین بودن نسبت اراضی کشت پذیری که به باغ اختصاص می یابد بی توجهی به منطق تعادل و تعامل بین فضای باز و بسته در پالایش منطقه و افزایش قالب بهره وری در توزیع کاربری مسکونی به گونه ای انگیزه تجاوز به مرز نظامهای حیات بخش (گونه های حیات بخش ، گونه های زیست گیاهی ، کشتزار ، باغها و مراتع اساسا” کشاورزی را در بردارد . * مسدود کردن کانالهای هوا دهی و هواگیری طبیعی شمال البرز که پایگاه پالایش و تبادل هوای تهران است (تجاوز به حریم کوهستان ).* بی توجهی به مسیلها وبرکه ها و خشکانیدن رودخانه ها و داخل شدن فاضلاب شهری به این رودخانه ها و آبهای زیر زمینی این سرمایه های طبیعی مؤثر در تلطیف هوای شهری . * تخصیص آب سدها و منابع آبی به شهرکهای اقماری مجاور و بهره برداری شدید از آبهای زیر زمینی و تداخل فاضلابهای شهری به رودخانه ها و ایجاد شرایط نامناسب اقلیمی و بهره برداری از آب آلوده در کاربریهای کشاورزی . * کاهش پوشش گیاهی و مشکل کم آبی و رویه پدیده خشکسالی و فرسایش خاکهای زراعی و مشکل حاصله از شوره زارها و بیابانهای کشور (بم و یزد ) _ افزایش سیلابها (منجیل) را به همراه دارد . * هدایت محورهای توسعه شهری به مناطق پر آب موجب کاربریهای غلط زمینها شده و نتایج زیست محیطی و اقتصادی آن در بلند مدت مطلوب نمی باشد. * با توجه به مشکلات فوق الذکر (آلودگیهای زیست محیطی ) مدیریت زیست محیطی آب در جهت حفظ محیط زیست طبیعی و بهره برداری معقول از آبهای زیر زمینی و ممانعت از آلودگی آب و هدایت آن به مناطق نیازمند در جهت رسیدن به توسعه پایدار ، ایجاد هماهنگی بین جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و محیطی را می طلبد . با توجه به محدودیت منابع خاک و آب و تأمین امنیت غذایی کشور بحث فرهنگسازی حفاظت از تنوعهای زیستی و حمایت از رویشهای کهن جنگلهای طبیعی و باغها در جهت استفاده بهینه از زمین و محصولات جنگلی و توسعه فن آوری در جهت کنترل بیابان زدایی مستلزم ، مشارکت مردم و اداره جنگلداری و مراتع و آب خیزداری و اداره منابع طبیعی و فضای سبز می باشد . تلاش در اصلاح و بهسازی نباتات در مقاوم سازی در شوره زارها و مقاوم سازی در خشکی با کمک تکنولوژی نوین ژنتیک گامی است در نهادینه کردن و تلفیق منطقی طبیعت و تکنولوژی در اتقاء سهم تولیدات فرآورده های کشاورزی و صادرات منابع غیر نفتی ، تفکری نو در رفتن به سوی توسعه پایدار.

هایپرلوپ در عربستان

یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

شرکت هایپرلوپ وان متعلق به مجموعه ویرجین، قراردادی را با دولت عربستان سعودی امضا کرده تا در این کشور برای این شیوه ترابری آینده‌نگرانه، یک مسیر آزمایشی بسازد.

هایپرلوپ شامل غلافی می‌شود که وسیله‌ای نقلیه در آن مسافران یا محموله‌ها را با سرعتی ۱۰ برابر سریع‌تر از سرعت قطارهای فعلی حمل می‌کند.

بر طبق این قرارداد یک مسیر ۳۵ کیلومتری به همراه یک مرکز تحقیق و توسعه و نیروگاه در شمال شهر جده ساخته خواهد شد.

ویرجین هایپرلوپ وان می‌گوید که این فناوری می‌تواند مسیر ده ساعته فعلی ریاض به جده را به ۷۶ دقیقه کاهش دهد.

برخی از کارشناسان همچنان به تبدیل ایده هایپرلوپ به واقعیت مشکوکند.

نماد شناسی سبزدر باغ ایرانی

یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

باغ‌های ایرانی

«امروزه گستره ای پیش روی انسان قرار گرفته است، که اساس آن بر مبنای دانایی است.»  آلوین تافلر

بشر از ابتدای خلقت، زندگی خود را در بهشت (طبیعت سبز) آغاز کرد، اما امروزه یکی از موضوعاتی که نگرانی های جدی به دنبال دارد، رابطه رو به زوال انسان و طبیعت است؛ طبیعتی که به سان گاهواره ای، انسان را در خود جای داده است. در رابطه با طبیعت، اصول حاکم بر آن، الهام از طبیعت، ویژگی ها و ارزش عناصر طبیعی، مبنای فرهنگی آنها و همچنین تأثیری که بر شیوه زیست انسان و رابطه او با طبیعت و عناصر طبیعی دارد، سخن بسیار است.انسان موجودی اندرونی، بیرونی است. آنچه انسان از دنیای درون و بیرون خود درک می کند، سرانجام بصورت شکلی از بیان و با معنای خاص به عرصه ظهور می رسد. اینکه معانی، زندگی را شکل می دهند یا زندگی، مفاهیم را بوجود می آورد، شاید پرداختن به یک دور باطل باشد؛ اما ملاکهای ارزش گذاری در ذهن انسان، معیارهای معناگرا و مفهوم ساز هستند. گاهی دامنه معنایی مفاهیم از حوزه ادراکی ما بالاتر است؛ گاهی واژگانی خلق می شوند که یک جامعه با آن سخن می گوید. حقایق و وقایع بیشماری که در ماوراء درک بشر قرار دارند او را وا داشته اند تا برای ابراز اندیشه ها و مفاهیمی که بیان، فهم و توصیف کلامی آنها مشکل بوده است، نظام های گوناگون با عنوان نماد ابداع کند. انسان تمامی غایات مطلوب خویش را در قالب نماد بیان می کند و می کوشد تا با آیین های تمثیلی و نمادین به کمال دست یابد.نماد یکی از ابزار معرفت و کهن ترین و بنیادی ترین روش بیان محسوب می شود. اندیشه ها و آرمان های انسان، در اسطوره ها و نماد متجسد می شود. کارل گوستاویونگ می گوید: «نماد دارای جنبه ای وسیع تر و ناخود آگاه است که هرگز نمی توان بطور دقیق آنرا تعریف و بطور کامل آنرا توصیف کرد.» نماد بر مفاهیم انتزاعی و برخاسته از ناخودآگاه بیشتر تأکید دارد تا منطق خودآگاه و متفکرانه. نماد با خودشناسی انسان رابطه مستقیم دارد. نماد کلیدی است برای ورود به قلمروی وسیع تر از خودش و وسیع تر از انسانی که آنرا به کار می برد. به بیان صریح تر، وجه تمایز نماد و استعاره در نحوه بیان یا تبلور مفاهیم و تجربه مستقیم زندگی و حقیقت است. نمادها در طول اعصار باقی مانده و تا به امروز رسیده اند و نمادگرایی برای ذهن بشر اساسی است و نادیده انگاشتن آن موجب کمبود می شود. نماد برای اندیشیدن ضروری است. یک نماد کامل همه ابعاد زندگی انسان را اقناع می کند و انسان مدرن برای رهایی از کوته نظری فرهنگی و بالاتر از آن، نسبی گرایی وجودی و تاریخی اش به نماد متوسل می شود؛ و این عرصه فرهنگ یا ماوراءالطبیعه خاکی است که نمادها در آن می رویند.نگرش به طبیعت به عنوان میراث طبیعی جامعه، در رابطه با نیاز و تمایل انسان به ارتباط با گذشته خویش و به عبارتی پاسخ به نیاز انسانی ریشه دار بودن، موجب گردیده که طبیعت به مثابه میراث فرهنگی تلقی شود. ملل، تمدن ها، جوامع، حتی ادیان و مکاتب فکری هر کدام به استناد و براساس جهان بینی خویش برای طبیعت ارزش و جایگاهی خاص قائل بوده و ارتباط خویش با طبیعت و عناصر طبیعی را نیز بر پایه اصول و ارزش های منبعث از جهان بینی و فرهنگ خود تعریف کرده و شکل داده اند. به این ترتیب شناسایی جایگاه عناصر طبیعی در باورها و فرهنگ عامه مردم از اهمیتی در خور توجه برخوردار است، و هر چه قدمت عنصری طبیعی، و یا باورهای مردم نسبت به طبیعت و عناصر طبیعی بیشتر و عمیق تر باشد، این جایگاه ارزشمندتر خواهد بود.به تبعیت از جهان بینی های دیرینه و فرهنگ اصیل ایرانی، رابطه ایرانیان با طبیعت و عناصر طبیعی، رابطه ای براساس احترام به طبیعت و همزیستی با آن است. این تفکر زمین را ملک خدا می داند، در این فرهنگ آب مقدس است و گیاهان هر یک به عنوان نعمت الهی شناخته می شوند. از میان گیاهان، درختان و از بین درختان برخی از آنها به ادله مختلف تقدس، محبوبیت و احترامی خاص دارند. احترام به برخی درختان آن چنان اهمیت دارد که می توان این باورها را نه تنها به عنوان میراث طبیعی که به عنوان میراث فرهنگی محسوب و منظور نمود؛ میراثی که همه گویای غنی و فهیم و معنوی و ارزشمند ایرانی و هم بیانگر باورها و اعتقادات کهن مردمی است که انسان معاصر پس از مدتها دوری از طبیعت، بازگشت به آنها را آرزو نموده و خواهان احیای آنهاست.این گفتار با مختصر اشاره اجمالی به مبحث نمادشناسی سبز در باغ ایرانی، سعی بر بازشناساندن و یادآوری ناشناخته های ویژه و فراموش شده های اصیل نمادین در باغ های ایران، دارد.هزاران سال پیش وقتی که آریایی ها به سرزمین پارس آمدند، برای رفع گرسنگی، از گیاهانی که بیشتر بصورت دیم پرورش می یافت استفاده می کردند. زمانیکه آرایی ها به رفاه بیشتر رسیدند، باغ سازی و احداث باغ رونق یافت. ایرانی ها باغچه هایی را که در اطراف بنا می ساختند «په اره دئسه» می نامیدند که به معنای پیرامون دژ یا دیس بود . واژه په اره دنسه یا پردیس درزبان عربی به فردوس و در زبانهای دیگر به پارادایز تبدیل شده است. که با معنی بهشت یا و هشت نماد بهترین زندگی است و به شکل باغی سرسبز و خرم مجسم شده است.مفهوم فرهنگی باغ سازی، به معنای مکانی ایده ال با منطق متعالی است. از آنجا که فضا به علت ماهیت مجازی خود، دارای توان بالقوه پندار گر است، بستری مناسب برای فرآیند طراحی با ماهیت پویا پدید می آورد و در این میان، باغ هم به عنوان نمایانگر منظره ای از دنیای ایده ال بشر مطرح می شود. باغ ها را نمی توان جدا از مردمی که آنها را ساخته اند دانست. باغ های هر دوره ای نمایانگر دنیای ایده ال و رویایی مردم آن دوره و اجتماع خاص خود محسوب می شوند.باغ ایرانی از دیرباز مقامی والا داشته و هنر باغ سازی یکی از هنرهای کهن ایران زمین است. ساکنان ایران از روزگاران قدیم علاقه بسیار به داشتن باغ های زیبا و فرح انگیز داشتند، ظروف به جا مانده از دوران گذشته که به درخت و شاخ و برگ منقوش است، علاقه آنان را به باغ نشان می دهد؛ همچنین طرح قالی هایی که منعکس کننده نقش باغ بوده اند نیز، خود گویای این علاقه است. اما باغ سازی نسبت به سایر آثار هنری ایران گمنام تر و ناشناخته است. باغ ایرانی مانند معماری، شعر، موسیقی و .. در چهارچوب سنت و اصول، از بدایع و ظرایفی برخوردار است، سنت های باغ سازی ایرانی حاوی ارزش های ویژه ای است که باغ ایرانی را مظهر قدرتمند معنوی می کند. باغ ایرانی بر قله کمال وحدت در تنوع و تنوع در وحدت قرار دارد. باغ ایرانی مجموعه ای هماهنگ و زیباست که از آمیختگی عقلائی، فرح بخش و چشم نواز: آب، گیاه، سایه روشن، فضا، معماری و منظر بر پایه هندسه ای متین شکل گرفته است. اما اینکه تا چه حد به تطور در عناصر مذکور پرداخته شده و چقدر زیر بناهای نظری فوق الذکر، ریشه یابی و بازشناسی شده اند، جای تأمل است. باغ با طبیعی ترین علایق، عواطف و اعتقادات انسانی مأنوس بوده و عرضه گاه فرهنگ بشری است. باغ طبیعت دست ساز بشر است ؛ طبیعتی برخاسته از ذهن و پرداخته به دست انسان و انعکاس فرهنگ و تخیل انسان در پرداختن به طبیعت. باغ عمومی ترین و گویاترین اثر هنری است، باغ ساحتی مقدس است.باغ ایرانی اثری هنری، زیبا و چند منظوره است، باغ ایرانی پاسخ به نیاز است، باغ ایرانی مزین به نظم، تناسبات، برخوردار از حرمت و محرمیت، منزه از بیهودگی و افراط و تفریط، موظف به کارآیی و سوددهی، مساعد با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است. در باغ ایرانی هیچ چیز بی موردی وجود ندارد و هر آنچه هست، مفید، لازم و دارای پشتوانه ارزشی و معنایی خاصی است؛ ایرانی با پشتوانه غنی فرهنگی عرفانی خود این معنا را می داند. باغ جایگاهی است برای استفاده انسان و در رابطه با سلیقه و فرهنگ مردم هر سرزمین شکل گرفته است. یکی از اهداف کلی باغ ایرانی وصول همنشینی با طبیعت است که بصورت کششی در نهاد انسان ها وجود دارد. بر طبق سنت مزدایی، باغ بهترین مکان برای اتصال جویی به عالم بالاست، چرا که در میان طبیعت زمینی و دنیای آرمانی آن (روشنی ازلی) واقع است. باغ بهترین سرزمین است؛ باغ نماد جان، صفات پرورش یافته در آن و طبیعت نظم یافته و مطیع آن است.باغ به معنای یک ناحیه محصور و مخصوص کشت گیاه است و گویای واضحی از ارتباط بشر با گیاهان در محیط زیست می باشد. امروزه نیز نقش گیاهان در زندگی انسان کاملاً شناخته شده است. آشنایی با ارتباط مردم و گیاهانی که آنان در طی تاریخ به کار برده اند، برای استفاده صحیح از گیاهان در باغ سازی لازم و ضروری است. مطالعه نمادها در باغ سازی به شناخت مردم و چگونگی تشویق ایشان به باغ سازی و منظره سازی کمک فراوان می کند. هدف معمار باغ ساز نیز، سنجیدن و ارزیابی امکانات کاربردی فضای سبز و شناخت و رفع نیازهای افراد جامعه است. به عبارت دیگر معمار باغ ساز، باید نماد و کاربری را با هم آمیخته و با در نظر گرفتن مسئله حفاظت از منابع طبیعی و سایر مسائل مربوطه، محیطی مناسب زیست و برانگیزاننده برای تفکر ایجاد نماید.همچنین دلیل و هدف از کشت گیاه نیز حائز اهمیت است؛ در باغ سازی گاهی گیاهان را از نظر مذهبی به کار می بردند، گاهی صرفاً علاقه به گل ها و گیاهان باعث احداث باغ می شد و گاهی نیز عده ای برای نمایش قدرت و ثروت خود اقدام به ساختن باغ های وسیع و زیبا می نمودند. در باغ سازی ایرانی، سر سبزی، درخت، گیاه، تنوع درازمدت گل های الوان، لطافت هوای مطبوع، عطر آگینی فضا و چشم نوازی سیما با تمام ابعاد منظور شده است. با توجه به مکتوبات دایره المعارف نمادهای سنتی، گیاهان نماد مرگ و رستاخیز و قوه حیات و چرخه حیات هستند. در این دایره المعارف، از سبز به عنوان عنصری دو خصلته که هم نماد زندگی و هم نماد مرگ است یاد شده؛ سبز بهاری یعنی حیات و سبز زنگاری یعنی مرگ. سبز نماد جوانی، امید، شادی و در عین حال نماد تغییر، فنا و حسادت است. سبز به معنی بهار، تولید مثل، اعتماد، طبیعت، بهشت، کامیابی و صلح است.گیاهان بخصوص درخت در نزد ایرانیان سمبل طراوت، آرامش و زیبایی هستند. درخت نمادی از کل عالم عین، ترکیب آسمان و زمین و آب، زندگی پویا، مظهر کل کیهان و سمبلی از رحمت روحانی و تنویر است.سازندگان باغ ایرانی، از بیهودگی پرهیز کرده و استفاده ای براساس منطق از گل و گیاه و درخت داشتند و هیچگاه بدون دلیل چیزی را نمی کاشتند. باغ بندی و ترکیب و ترتیب کاشتن درخت و گیاه در باغ های ایرانی، تجربی ـ علمی و تابع روابط و ضوابط و ناظر بر: کارایی، پویایی، مقابله با ناسازگاریهای محیطی، مساعد داشت و برداشت و زیبایی و چشم نوازی در فصول مختلف است:

در بهار: شکوفه، گل، عطر و بو، طروات و شادابی؛ در تابستان؛ سایه، گل، میوه، آب روان، هوای مصفا و فضای استراحت؛ در پائیز: هنگامه و غوغایی از میوه های الوان، رنگهای پویا و رقص برگ ها؛ در زمستان: هندسه عیان و سر افرازی درختان همیشه سبز در آغوش شاخه های خزان زده عریان، در باغ ایرانی ، گیاهان با هدف ایجاد سایه ، برداشت محصول و تزئین کاشته می شوند. حجم اصلی گیاهان شامل درختان سایه دار و محصول داراست و گل ها و گیاهان تزئینی به میزان کمتری در باغ ها وجود دارند . در باغ ایرانی گیاهان با توجه به عملکرد های متفاوتشان در جاهای بخصوصی کاشته می شوند .و می توان آن را از لحاظ ترتیب قرار گرفتن درختان به شکل شماتیکی که در این جا بیان می شود تجسم کرد:

در میان کرات برای جلوگیری از هدر رفتن آب و مسائل دیگر اسپست می کاشتند؛ که نوعی یونجه است که تا هفت بار قابل درو می باشد؛ مفید و خوشبو، زیبا و اقتصادی است؛ نگهداریش آسان بوده، ازت هوا را جذب و به خاک می دهد؛ دافع پشه و مگس بوده، (ولی) زنبور عسل از گلهایش تغذیه می کند؛ درو کرده اش علوفه زمستانی دام هاست. در اوایل رشد منظره چمن دارد و با رشد بیشتر در برابر باد مواج می شود و زمانیکه به گل می نشیند، بنفش خوشرنگی را بر متنی سبز می گستراند.در باغ های ایرانی پیرامون استخر را با درختان نارون، افرا، مورد و ارغوان می پوشاندند.بیدها را هم در جایی می کاشتند که آب زیاد باشد، اما کنار استخر وحوض نمی کاشتند، چون حوض را می شکست .کاشت چهار نوع بید در باغ های ایران معمول بود: بید معمولی ، بید عرقی، بید سرخ(بید سسایه دار) ، گل بید یا بید مشک. در نماد شناسی سنتی، بید درختی افسون شده است که برای ایزد بانوی ماه مقدس است. بید مجنون نماد و نشان سوگواری، عشق بدون شادی و تدفین است. بید افتادگی، قدرت در ضعف، بهار و طبیعت زنانه است. در باغ های ایران، در دو سوی میان کرد، در کنار گذر گاه و جوی آب درختان خزان دارو همیشه سبز را کنار یکدیگر می کاشتند؛ چرا که همیشه سبزها نماد بیمرگی، جاودانگی، نیروی حیات جوانی، نیرومندی و نیروی زاد و ولد هستند.برای ایجاد سایه، در باغ های ایرانی از درختان سایه افکن استفاده می شد. در دو خیابان دو طرف میان کرت یا آبنما، برای کمک بیشتر به ایجاد سایه ، گذرگاههای باغ ها را باریک تر انتخاب می نمودندتا سایه درختان دو طرف همه سطح گذرگاه را بپوشاند و به این ترتیب دالان سرپوشیده ای از درختان می ساختند.درختانی که معمولاً کنار خیابان های باغ ، در محور اصلی ، می نشاندند سرو،کاج و نارون؛ یا سرو،کاج و چنار؛ یا سرو، کاج و ارغوان بود . گاهی به جای اینها درختان دیگری مثل شورانه، زبان گنجشک، تبریزی ، شنگ، اشن یا قره آغاج می کاشتند. به این درختان که صرفاً به خاطر سایه اندازی کاشته می شدند، پده، بیاخ یا درختان بی بخ(به معنای بی بار) گفته می شد. با توجه به مقطع طولی محور اصلی در باغ های ایرانی، یک سرو، یک کاج و یک چنار به نوبت کاشته شده و دالان زیبایی به وجود می آمد؛ تغییر شکلی که درختان چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ برگها و یا ریزش آنها دارند ، در مجاورت درختان سرو و کاج که همواره برگ داشته و سبز رنگ هستند، تنوع زیادی در رنگ و طرح و حجم باغ ایرانی به وجود می آورد. هر کدام ازانواع درختان مذکور، ازنظر نماد شناسی معانی جالب توجهی دارند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

سرو- علامت مشخصه مرگ و جنازه است ، دارای نیرویی است که بدن را از فساد حفظ می کند و به همین جهت در گورستان ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ همچنین نمادی از لطافت و شادی است. سرو محبوب ترین درخت در باغ های ایرانی است.

چنار – درختان چنار بر محل وسیعی سایه می افکنند و مردم معتقدند که این درخت ازشیوع تب و بیماری های عفونی جلوگیری می کند .چنار، نماد شکوه و تعلیم است .

کاج- این درخت نمادی از راستی، عمود بودن، نیروی حیاتی، باروری، قدرت شاخص، سکوت، گوشه عزلت، طول عمر و ایمان است.

تبریزی- این درختان با سرعت فوق العاده ای رشد می کنند و در معماری و ساختمان سازی کاربرد فراوان دارند ، از این درخت با عنوان درخت آبها یاد می شود. رنگ دو سوی برگهای این درخت متفاوت است لذا مظهریین، یانگ و سال قمری و شمسی و کلاَ همه جفتها محسوب می شود.

زبان گنجشک- این درخت نمادی از سازگاری ، تولید و تواضع بوده و عنوان درخت کیهانی مقدس را دارد.

درختان نزدیک خیابانهای اصلی یا نزدیک میان کرت معمولاً درختانی بوده اند که چهار فصلشان زیبا بوده که درختان کم برگ تر و اصلی دورتر کاشته می شدند. در باغ سازی ایرانی هر کرت به یک نوع درخت خاص اختصاص داشت؛ در باغ های ایران قدیم قسمت اعظم باغ را به کشت درختان میوه اختصاص می دادند، درختان میوه در فواصل و ردیف های مرتب وروی اصول دقیق گل دهی و میوه دهی در فصول مختلف سال غرس می شدند. مهمترین درخت میوه دار توت بود. در اطراف خیابانهای فرعی باغ، معمولاً توت برگی می کاشتند که به علت هرس مرتب ،معمولاً کوتاه می ماند و وسط خیابان را نمی گرفت . در بعضی باغ ها یک بخش را به توت خوردنی اختصاص می دادند ، در بعضی جاها هم در محل تقاطع مرزها شاه توت یا توت سیاه می کاشتند. در نمادشناسی سنتی، توت به علت داشتن رنگهای سه گانه در سه مرحله رسیدن آن – سفید، قرمز، سیاه – نمادی از سه مرحله راز آِشنایی و سه مرحله زندگی انسان است. توت درخت حیات است ؛ مظهر جدیت، اطاعت و زندگی؛ و برای مقابله با قوای تیرگی نیروهای جادویی دارد. از دیگر درختان میوه ، درخت انجیر را می توان نام برد. انجیر نمادی از باروری، زندگی ، صلح و کامیابی است، گاهی درخت انجیر به معنی معرفت بوده و ترکیبی از نماد اصل های مذکر و مونث می باشد. در باغ های ایرانی،‌این درخت در گوشه های باغ یا جاهایی که انحنا داشت می کاشتند که در پناه بیشتر میوه بیشتری بدهد. درخت مونیز در انواع مختلف آن مثل مودار بستی، سواره، پیاده و خوابیده مورد استفاده و کاشت بود. انگور سواره را رو به طرف شرق می زدند و انگور پیاده را داخل کرتها و معمولاًَ در جایی که در برابر چشم نبود می کاشتند و در کنا ر آن برای ممانعت از هجوم زنبورهای مزاحم،‌فلفل کاری می شد . انگور نمادی از خرداست؛ حقیقت در شراب است؛ یک شاخه انگور نشانه ایزدان کشاورزی و باروری است و مظهر شراب زندگی و بی مرگی را تصویر می کند.از درختان میوه دار که با تنوع زیاد و مرغوبیت فراوان در باغ های ایرانی کاشته می شدند می توان موارد زیر را نام برد:

سیب – نمادی از عشق، صلح وتوافق، الوهیت و معرفت.

گلابی- نمادی از امید و سلامتی، عدالت، دولت خوب و داوری عادلانه

گیلاس- نماد تولد برهنه انسان در جهان؛ بدون اینکه مالک چیزی باشد و همین طور بازگشت او به زمین .

هلو- اهداگر بی مرگی، دافع شر، میوه پریان.

آلو- مظهر آزادگی و وفاداری، طول عمر،‌پاکی، عزلت، خردسالی.

زالزالک- گیاه پریان، دافع شر، گل عروس رومی یونانی.

نخل- نمادی از شادی،‌شهوت، راستی، تبرک، ظفر، انسان راست کردار و درخت حیات

بادام- نمادی از بکارت، خودزایی، سعادتمندی در زناشویی، تجسم بیداری، مظهر ملاحت، دلربایی و لطافت.

گردو- خرد مکتوم، باروری و طول عمر، مظهر پایداری به هنگام بد اقبالی

علاوه بر درختان در نماد شناسی سنتی، گلها نماد اصلی منفعل، مونث و شکل مادگی هستند . جایگاه گلها در باغ ایرانی ، پای درختان بود. گلهایی کاشته می شد که خاصیتی داشته باشند؛هم از عطر آنها استفاده می شد و هم از گلبرگهایشان حلوا و مربا و چیز های دیگر درست می کردند و برخی از آنها خاصیت طبی هم داشت . در میانکرت فرا روی عمارت اصلی باغ، اگر استخر نباشد ،‌گلستان است . در باغ ایرانی همیشه سعی می شد که در گلستان همواره گل باشد. گل های تزئینی بیشتر در باغچه های جلو ساختمان و در محور ورودی و یا محورهای اصلی که متوجه بناست کاشته می شوند. از گل هایی که بیشتر مورد توجه ایرانیان بود ه است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

گل سرخ – محبوبترین گل باغ های ایرانی گل سرخ است؛ در قلمرو گل های ایرانی ، گل سرخ دارای سلطه و تفوق می باشد و این طبیعی است که کلمه گل در فارسی هم به معنای گل سرخ است و هم مطلق گل. گل سرخ نمادی است بسیار پیچیده ، گل هم زمان است و هم ابدیت؛ هم کمال آسمانی است و هم رنج زمینی.

بنفشه – نماد فضیلت و زیبایی نهفته، حجب

سوسن- نماد پاکی، صلح، رستاخیز و مظهر باروری ایزد بانوی زمین

سنبل- نماد دور اندیشی،‌آرامش فکری

پامچال- معرف پاکی، جوانی و گستاخی است

تاج خروس- گل جاودانه افسانه ای ، نماد بی مرگی، ایمان ، و وفاداری و ثبات در عشق

مینای چمنی- مظهر پاکی و معصومیت

زعفران- بی علاقگی، فروتنی، انکار نفس، گیاه خورشید

زنبق- نیلوفر یا زنبق تصنعی، گل نوروزندگی، شاه بانوی آسمان

نرگس- نماد خود بینی، خودشیفتگی، غرور، سایه خطا کارذات، باطن بینی، پاکی خاموش

یاسمن- کاشتن یاس زرد یا یاسمن در گوشه های گلزار در باغ ایرانی معمول بوده است . این گل نمادی از زنانگی، ملاحت، فریبندگی و جذابیت است.

منابع:

هجوم گسترده پروانه‌های رنگین بانو به بریتانیا

یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

هجوم گسترده نوعی پروانه رنگارنگ موسوم به “رنگین بانو”، به بریتانیا باعث شده که درخواست‌هایی برای شمارش آنها مطرح شود.

این نوع پروانه معمولا در ماه‌های تابستان به سمت بریتانیا پرواز می‌کنند، اما هر ده سال این کشور شاهد هجوم گسترده آن است.

سازمان خیریه‌ای که در زمینه حفاظت از پروانه‌ها فعالیت دارد گفته است که تعداد بسیار زیادی از پروانه‌های “رنگین بانو” که از اروپا به بریتانیا در حال پرواز هستند، شناسایی شده‌اند.

این سازمان خیریه از مردم خواسته تا در شمارش سالیانه این پروانه‌ها شرکت کنند.

آخرین بار در سال ۲۰۰۸ بود که این کشور شاهد ورود موج گسترده‌ای از این نوع پروانه‌ها بود.

در آن سال حدود ۱۱ میلیون پروانه رنگین بانو وارد بریتانیا شدند.

اخیرا تهران نیز مورد هجوم پروانه‌ها قرار گرفت.

کریس پکام، طبیعت شناس و مجری تلویزیونی که معاونت این سازمان خیریه را برعهده دارد، ورود موج گسترده پروانه‌ها به بریتانیا را “یکی از شگفتی‌های جهان طبیعت” توصیف کرده است.

به گفته او، پروانه‌ها با سرعتی معادل حدود ۴۸ کیلومتر در ساعت، سفر سالیانه ۱۲۰۷۰ کیلومتری از آفریقا به مدار قطب شمال را پیموده و باز می‌گردند.

آقای پکام همچنین گفته که وجود تعداد بسیار زیاد پروانه‌های “رنگین بانو” در بهار و اوایل تابستان در اروپا به معنای آن است که “۲۰۱۹ احتمالا سال بسیار خوبی” برای آنها است.

او از افرادی که در زمینه حیات وحش فعالیت دارند درخواست کرد که در شمارش این نوع پروانه‌ها کمک کنند.

شمارش این پروانه‌ها از ۱۹ ژوئیه آغاز و تا ۱۱ اوت ادامه خواهد داشت.

باج‌افزار برق‌قطع‌کن

یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

ویروسی که به وب‌سایت تامین‌کننده برق ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی حمله کرده، صدها مشتری این شرکت را در تاریکی فرو برد.

شرکت سیتی پاور گفته که ویروس، همه شبکه و پایگاه داده‌های وب‌سایت‌شان را رمزگذاری کرده و به همین علت کاربران نتوانسته‌اند برق خریداری کنند.

این شرکت در شبکه‌های اجتماعی خود هشدار داده تا زمانی که بخش‌های آسیب‌دیده ترمیم نشوند، کاربران نخواهند توانست به سایت دسترسی داشته باشند، برق بخرند یا رسیدهای خرید را بارگذاری کنند.

باج‌افزارها مانع از دسترسی کاربران به سامانه‌های آلوده‌ شده می‌شوند و همان‌طور که از نام‌شان پیداست برای دسترسی مجدد، از قربانیان درخواست پول می‌کنند.

آب‌وهوای سرد ژوهانسبورگ در این وقت سال تامین‌کنندگان برق را تحت فشار قرار داده است.

تماشای یوتیوب و نتفلیکس در تسلا

یکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

ایلان ماسک بنیان‌گذار تسلا می‌گوید که به زودی خودروها توانایی پخش ویدیو از نتفلیکس و یوتیوب را خواهند داشت.

تسلا پیش از این نیز بازی‌هایی را برای نمایشگر خودرو ارائه داده بود. در ماه ژوئن گذشته، شرکت بتسدا در نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیک E3 اعلام کرد که رانندگان این خودروها خواهند توانست Shelter Fallout بازی کنند. تسلا همچنین کاپ‌هد، شطرنج و برخی از بازی‌های قدیمی آتاری را برای سرگرم‌کردن سرنشینان منتشر کرده است.

این گیم‌ها را فقط در حالی می‌توان بازی کرد که خودرو متوقف شده باشد. بازیکن می‌تواند از فرمان خودرو به عنوان کنترل‌کننده استفاده کند.

آقای ماسک گفته که وقتی قانون‌گذاران موافقت کنند، تسلا به سرنشینان خودرو اجازه خواهد داد تا بتوان وقتی که خودرو در حال حرکت است ویدئو تماشا کرد.

با این حال برهم خوردن احتمالی تمرکز راننده نگرانی کارشناسان را به همراه داشته است.

متن مثبت و آرامش بخش + جملات انگیزشی برای زندگی مثبت و بهتر

چهارشنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۸

متن مثبت و آرامش بخش

در این قسمت روزانه زیباترین متن های مثبت آرامش بخش برای زندگی بهتر را گردآوری کرده ایم. با خواندن این جملات زیبا و متن ها شما انگیزه بیشتری برای حرکت مثبت و رو به جلو می گیرید. سعی کنید زیباترین جملات انگیزشی مثبت را در جایی یادداشت کنید و روزانه چند بار بخوانید. این متن های مثبت زیبا را می توانید در شبکه های اجتماعی برای دوستان خود بفرستید و به آنها انرژی بدهید.

متن و جملات انرژی مثبت زیبا

زندگی تان را مصرف کنید
بله درست متوجه شدید
ما همه مصرف کننده ایم، پس زندگیتان را مصرف کنید
شما یک شیشه عطر را تا آخرین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است.
زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگیتان را تا جای ممکن مصرف کنید.
فرصت زندگی، مصرف زندگی
هیچ فرصتی از زندگی را برای زندگی کردن از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه!
منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید.
از زندگی تان زباله درنیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید.
تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
“کارل راجرز”

متن انگیزشی برای زندگی بهتر

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهی شد..

متن کوتاه مثبت

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن مثبت و آرامش بخش

متن های مثبت و آرامبخش

اگر جای دانه هایت را که روزی

کاشته ای فراموش کردی

باران روزی به تو خواهد گفت کجا

کاشته ای …

“پس نیکی را بکار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی… “

تو نمی دانی کی و کجا آن را

خواهی یافت!!

که کار نیک هر جا که کاشته شود

به بار می نشیند …

اثر زیبا باقی می ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

جملات انگیزشی برای زندگی بهتر

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش کن
نگاه کن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن های مثبت و آرامش بخش

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشد

یا دل کندن و رفتن به اوج خود

تصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…

رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…

در کل خارج شدن از نقطه ی امن زندگی کمی سخته

اما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل به دریا زدن

جملات زیبا و انگیزشی

هر روز ۳ اتفاق خوشایند حتی کوچک را بنویسید و ۳ دقیقه شکرگزاری کنید
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید
این کار مغز را عادت میدهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند و باعث خوشحالی شما شود
.
.
گرانقیمت‌ترین رایگانِ دنیا وقت است
وقت طلا نیست
وقت زندگی است و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست
قدر لحظه‌ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد

متن های زیبا بزای زندگی زیبا

این “دیگران ” که اینقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسیم چه کسانی هستند؟

آیا مطمئن هستیم که از سلامت روان برخوردارند؟

آیا حتم داریم که درگیر حسادت منفی ناشی از کمبودهای خودشان نیستند؟

آیا عاقلانه هست که بخواهیم همه ، ما را تایید کنند در شرایطی که آدمها متفاوت فکر ، عمل و احساس می کنند ؟

مطمئن باشیم که اگر بخواهیم همه ما را تایید و تحسین کنند تبدیل به عروسکی می شویم که هر دم باید به سازی برقصد.

از قدیم گفته اند که در دروازه را میشه بست ولی دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت دیگران، خود خود خودمان باشیم

با خود تکرار کنیم:

“لازم نیست همه من را تایید کنند تا ارزشمند باشم “


بخوانید : سخنان انرژی مثبت؛ جملات پرانرژی برای تقویت روحیه


متن مثبت و آرامش بخش

جملات مثبت از بزرگان

برای “آدمها”
چه آنها که برایت “عزیزترند”
چه آنها که فقط “دوستند”
خاطره های “خوب” بساز
آنقدر برایشان “خوب” باش که اگر روزی هرچه بود “گذاشتی” و “رفتی”
در “کنج قلبشان” جایی برایت باشد
تا هر از گاهی بگویند: “کاش بود”
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند “باشی”
هر از گاهی “دلتنگ” بودنت شوند
می دانم “سخت” است ولی تو “خوب باش”

جملات آرامبخش برای زندگی آرام

خدایا!

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی که

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود

کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات.

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.

شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد که:

خدایا من را نیز واسطه ی خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمین

متن بلند انگیزشی

سنگریزه ریز است و ناچیز اما اگر در جوراب یا کفش باشد، ما را از راه رفتن باز میدارد
در زندگی هم بعضی مسائل ریز هستند و ناچیز اما مانع حرکت ما به سمت خوبی ها و آرامش میشوند
کم احترامی یا نامهربانی به والدین
نگاه تحقیرآمیز به فقرا
تکبر و فخرفروشی به مردم
منت گذاشتن هنگام کمک کردن
نپذیرفتن عذر خطای دوستان
بخشی از سنگریزه های مسیر تکامل ما هستند
آنها را به موقع کنار بگذاریم تا از زندگی لذت ببریم
.

متن های مثبت و انرژی زا

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خود را بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید که به شما احساس خوبی می دهند. نفرت در ذهن شما اثر منفی می گذارد و باعث می شود شما به سمت چیزهایی بروید که منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را که دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایی را بنویسید که به شما کمک می کند تأثیر این عوامل را در میان بگذارید و همچنین شما را به سمت کارهایی که دوست دارید سوق می دهند.

جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

اجازه ندهید

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

:اجازه دهید

کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود

الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.

و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد…

متن مثبت و آرامش بخش

متن های بلند مثبت

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”
.
.
ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

 جملات مثبت برای موفقیت

احساسات منفی هر چند کوچک در دراز مدت سیستم ایمنی بدنتان ضعیف میکنند احتمال بروز سرطان را افزایش؛بنابراین از حسادت،از خودخواهی های جزیی،اوقات تلخی ها، انتقاد و کنایه ها دوری کنید.

جملات بلند مثبت و زیبا

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
.
.
‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن های مثبت و آرامبخش

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما

مربوط به « نظر دیگران » است،

ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند

نظر دیگران به نخی بند است

و ما را برده‌ی آنان می‌کند؛

برده‌ی نظراتشان

و بدتر،

برده‌ی آنچه وانمود می‌‌کنند به نظرشان می‌‌رسد!

متن مفهومی آرامش بخش زندگی

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن
برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری
خلاصه که به خودت و به علایقت احترام بگذار
می‌دانی چیست رفیق؟
عشق زیباست
دوست باید باشد
اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی

متن مثبت و آرامش بخش

جملات فلسفی

قانونى داریم که همیشه ثابت است

“ما به محیطمان عادت میکنیم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

“تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی”

متن کوتاه مثبت

تخیل
آغاز خلقت است
ما چیزی را که دوست داریم در خیال می آوریم
بعد آنچه را که در خیال آورده ایم آرزو می کنیم
و در نهایت چیزی را که آرزویش را داریم خلق می کنیم
.
.
آرامش یعنی:
تجربه دیروز، استفاده امروز، امید به فردا
ولی ما با سه عبارت زندگی می کنیم
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس ازفردا
در حالیکه خدای مهربان گذشته را عفو، امروز را مدد و فردا را کفایت میکند

متن های آرامبخش

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون

رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

جملات زیبای آرامش بخش زندگی

لطفاً اُرجینال باشید و اصلِ اصل
با خودتان صادق باشید
جودی گارلند گفته است “همیشه بهترین ورژن خودتان باشید به جای اینکه ورژن دوم یک نفر دیگر باشید”
با این جمله زندگی کنید، جای تنها کسی که می‌توانید باشید، خودتان هستید.
وَ لطفاً از خودتان بپرسید :
اگر آنچه که هستید را دوست ندارید، چرا بقیه باید دوستتان داشته باشند؟
این اصالت و «خود بودن» باعث می شود علاوه بر داشتن حال خوب، موثر و محبوب باشید.

متن های مثبت و آرامبخش

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

 «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

جملات زیبا و مثبت

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید

نوشته متن مثبت و آرامش بخش + جملات انگیزشی برای زندگی مثبت و بهتر اولین بار در روزانه. پدیدار شد.

نحوه فعال کردن افزونه PiP در مرورگر کروم

چهارشنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۸

نوشته نحوه فعال کردن افزونه PiP در مرورگر کروم اولین بار در کاویاب پدیدار شد.

افزونه PiP در کروم

افزونه  PiP  (Picture-in-Picture) سازگار با تمام سیستم عامل‌هاست و برای مرورگر کروم در دسترس است. بنابراین می­‌توانید در حالی که بین تب­‌ها و سایر وب سایت به سر می­‌برید، ویدیوی مورد علاقه خود را تماشا کنید.

کروم در نسخه جدید، افزونه  PiP را به سیستم عامل خود اضافه کرده است که می­‌توانید با کلیک راست بر روی ویدیو و انتخاب Picture-in-Picture  دسترسی پیدا کنید. البته این ویژگی کروم یک محدودیت دارد؛ خود سازنده باید این قابلیت را در سایتش فعال کند.

پس از نصب این افزونه، می‌­توانید ویدیوی دلخواه را تماشا کنید و اندازه آن را نیز تغییر دهید.

افزونه PiP در تماشای ویدئو

نحوه نصب افزونه PiP

مرورگر کروم را ببندید و برای دریافت افزونه به اپ‌استور رفته و سپس روی Add to Chrome کلیک کنید.

افزونه PiP و اضافه کردن به کروم

سپس، مجوزهای مورد نیاز افزونه را بررسی و روی Add Extension بزنید.

افزونه PiP و اضافه کردن به extension

پس از نصب افزونه، یک پیغام مبنی بر اضافه شدن افزونه جدید دریافت خواهید کرد.

افزونه PiP و پیغام افزونه جدید

برنامه افزودنی PiP تقریبا در هر وبسایتی که شامل ویدیو است، کار می‌­کند. برای پاپ کردن یک ویدیو و انتقال آن بر روی تب دیگر، کلیدAlt + P   را بفشارید.

افزونه PiP و پاپ کردن ویدئو

اکنون، قسمت مربوط به پخش سیاه و سفید و به صورت PiP است و ویدئویی کوچک بالای پنجره در حال پخش است.  این کادر ویدیویی، کاملا متحرک است و می‌توانید آن را در هر جای صفحه که مایلید، قرار دهید. حتی زمانی که در یک نرم‌افزار دیگر مانند آفیس کار می‌کنید، می‌توانید همچنان ویدیوی در حال پخش را با عنوان Playing in picture-in-picture mode مشاهده نمایید. تا زمانی که تب اصلی ویدیو باز باشد، شما قادر به دیدن آن در بالای تمام پنجره‌ها هستید.

افزونه PiP و پخش ویدئو

همچنین امکان تغییر سایز ویدیو نیز وجود دارد. برای تغییر اندازه و نمایش تمام صفحه، می‌­توانید روی آیکون سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید.

افزونه PiP و تغییر اندازه ویدئو

شما به سادگی آن را در هر نقطه از صفحه تغییر دهید.

پس از اتمام تنظیمات، برای بستن آن روی «X» کلیک کنید و یا اینکه در سمت راست پایین صفحه روی آیکون بازگشت بزنید.

افزونه PiP و آیکون بازگشت

البته به یاد داشته باشید که PiP تنها با یک ویدیو در یک زمان کار می­‌کند. اگر یک ویدیو در حال پخش است و  PiP را در دومین تب فعال کنید، یکی از ویدیوها جایگزین خواهد شد.

بنابراین، کاربران می‌توانند در حالی که به کار‌های دیگر خود می‌پردازند، فایل‌های ویدیویی را نیز تماشا کنند.

نوشته نحوه فعال کردن افزونه PiP در مرورگر کروم اولین بار در کاویاب پدیدار شد.